*** หมายเหตุ : ราคารับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาคืนทองรูปพรรณ ตามหลักเกณฑ์ สคบ.กำหนดให้ร้านทองสามารถหักได้ไม่เกิน 5% จากราคาทองคำแท่งรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในวันนั้น ๆ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้เฉพาะกรณีเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา-เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาร้านเดิมเท่านั้น *** :ราคาทองคำแท่งวันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62 ครั้งที่ 1 เวลา 09:25 น. [-50] 19350 - 19450 ---

การสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

ประเภทของสมาชิก แบ่งเป็น 3 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ (มีสิทธิ์ในการได้รับเลือก และ มีสิทธิ์ในการโหวตเลือกกรรมการบริหารสมาคม)

ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา หรือ การเงิน อันเกี่ยวเนื่องกับการค้าทองคำ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา

 1. สมาชิกวิสามัญ (เหมาะสำหรับกิจการร้านทองทั่วไป)

ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบวิสาหกิจในทางการค้า เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา หรือ การเงิน อันเกี่ยวเนื่องกับการค้าทองคำ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องตามเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ทรงคุณวุฒิ หรือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่มีอุปการคุณแก่สมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมฯ มีมติให้เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ และบุคคลนั้นตอบรับคำเชิญ

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

 1. เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา ใบสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
 3. จัดส่งตัวอย่างเอกสารใบสมัครและเอกสารประกอบ ให้เจ้าหน้าที่ทาง อีเมล contact@japaneseautoauction.com หรือ ทางโทรสาร 0 2020 9099 เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ถึงความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร (ยังไม่ต้องชำระเงินค่าสมัครในขั้นตอนนี้)
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับตัวอย่างเอกสาร จะทำการเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาไปยังผู้สมัคร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความครบถ้วนของเอกสาร หากยังมีส่วนใดต้องจัดเตรียมเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ และให้จัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนแล้วมาที่สมาคมฯ ทางไปรษณีย์
 5. นำเอกสารเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 6. หากผ่านการพิจารณาอนุมัติ ทางเจ้าหน้าที่จะเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาไปยังผู้สมัครเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงิน และจัดเตรียมเอกสารสำคัญต่าง ๆ จัดส่งให้สมาชิกต่อไป แต่หากไม่ผ่านการพิจารณา ทางสมาคมฯ จะมีหนังสือแจ้งผล ส่งให้ทางไปรษณีย์

 

ค่าใช้จ่ายการสมัครและค่าบำรุง

 1. สมาชิกสามัญ

ค่าแรกเข้า                           50,000 (ชำระครั้งเดียว)        (ปกติ)

ค่าบำรุงประจำปี                      3,600 (ต่อปี)                    (ปกติ)

 

 1. สมาชิกวิสามัญ

ค่าแรกเข้า                           10,000 (ชำระครั้งเดียว)        (ปกติ)

ค่าบำรุงประจำปี                      1,800 (ต่อปี)                    (ปกติ)

 

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์                         สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

หมายเหตุ :

 1. สำหรับร้านทองที่เป็นบุคคลธรรมดา และต้องการเปลี่ยนผ่านสู่นิติบุคคล แต่ยังไม่ได้ดำเนินการ ก็สามารถสมัครสมาชิกสมาคมค้าทองคำ เข้ามาก่อนได้เลย และเมื่อทางร้านได้ไปจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถโอนถ่ายสถานะ การเป็นสมาชิกฯ ไปยังนิติบุคคลใหม่ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ( แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนเป็นนิติ )
 2. สำหรับร้านที่เป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำอยู่แล้วก่อนหน้านี้ ก็สามารถโอนถ่ายสถานะ การเป็นสมาชิกฯ ไปยังนิติบุคคลใหม่ได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยกรอบแบบฟอร์มเปลี่ยนเป็นนิติฯ พร้อมแนบเอกสาร ส่งไปรษณีย์มาที่สมาคมฯ ดำเนินการออกเอกสารชุดใหม่ แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนเป็นนิติ )

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ

 1. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ "เอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคํา" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อใช้ประกอบการจดแจ้งรับสิทธิพิเศษทางภาษี และ อื่น ๆ
 2. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ "สติ๊กเกอร์แสดงความเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ" (มีอายุปีต่อปี) เพื่อติดแสดงไว้หน้าร้าน สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า
 3. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ นำเข้า - ส่งออก ทองคํา โดยการแสดงเอกสารใบสําคัญแสดงความเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตามข้อ (1) ต่อกรมศุลกากร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนและพิธีการทางศุลกากร
 4. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ที่เป็นผู้นําเข้า – ส่งออก หรือค้า ทองคําแท่ง  มีสิทธิ์ ยื่นจด  ต่อกรมสรรพากร เพื่อขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับทองคําแท่ง
 5. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์ ยื่นจด  ต่อกรมสรรพากร เพื่อเข้าสู่ภาษีระบบใหม่สำหรับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาทองรูปพรรณ โดยจะคํานวณภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT 7%) จากส่วนต่างระหว่างราคาเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาออก และราคารับเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาคืนทองรูปพรรณ (ระบบเก่าต้องนำราคาทองรูปพรรณ ทั้งราคาเนื้อทองและค่ากำเหน็จมารวมกัน แล้วคูณ 7% เพื่อคิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ปัจจุบันได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นจดฯ ภพ.01.4)
 6. สมาคมค้าทองคำ ทำการประกาศชื่อสมาชิกผ่านหน้าเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาของสมาคมฯ ( www.japaneseautoauction.com ) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
 7. สมาชิกสามารถเข้าร่วมเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่จะจัดเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา เช่น การอบรม สัมมนา ให้ความรู้ต่าง ๆ
 8. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับ วารสารทองคํา ซึ่งรวบรวมเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาสารในเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาค้าทองคำ รวมถึงความรู้ต่าง ๆ โดยนโยบายการจัดทำจะเน้นคุณภาพของเนื้อหาเป็นสำคัญ และจัดส่งให้สมาชิกเป็นประจําทุก 2 เดือน (ทางไปรษณีย์)
 9. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับจุลสารสรุปเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาสารต่าง ๆ รวมทั้งสรุปราคาทองคำในรอบเดือน เพื่อใช้เป็นฐานเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในการจัดทำภาษี และเพื่อประโยชน์อื่น ๆ เป็นประจำทุกต้นเดือน (ทางไปรษณีย์)
 10. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ จะได้รับอีเมล แจ้งเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาสารที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในการประกอบเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลา รวมทั้งเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ซึ่งจัดโดยสมาคมฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
 11. สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ได้รับสิทธิ์ในการสมัคร บริการ SMS แจ้งราคาทองในราคาพิเศษ หรือสามารถสมัครบริการอื่น ๆ ตามที่สมาคมค้าทองคํา จัดให้บริการ
 12. การพัฒนาการให้บริการในอนาคต สมาคมค้าทองคำ มีนโยบายการให้บริการเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาสารผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นราคาทองคำ เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาสารทองปลอม เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาสารภาษี เกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบเกมใหม่ | เทคนิคยิงปลา | เกมส์ยิงปลา Fishing Master | ระดับรางวัล | โปรโมชั่นเกมยิงปลาในยุคปัจจุบัน โดยสมาชิกสมาคมค้าทองคำ มีสิทธิ์เข้ารับบริการฟรี